Všeobecné podmienky
Volajte infolinku 02 / 524 94 568
Tel. 1: 02 / 524 94 568
Tel. 2: 02 / 524 94 604
Orange: 0905 230 800
T-Mobile: 0911 230 800
Po - Pia: 9:00 - 17:30

 

Volajte infolinku 02 / 524 94 568

Všeobecné podmienky a postup objednávania pobytov

1. Vznik zmluvného vzťahu: Zmluvný vzťah medzi CK CERES a objednávateľom (zákazník - fyzická alebo právnická osoba) vzniká prijatím objednávateľom vyplnenej záväznej prihlášky na pobyt (zájazd) a jej potvrdením zo strany CK. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v objednávke ručí objednávateľ ako aj za plnenie svojich vlastných záväzkov. Potvrdením objednávky o zájazde sa CK CERES objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

2. Objednávanie pobytu: Obsadenosť objektu si treba overiť vždy telefonicky alebo e-mailom v CK. Pobyt si objednávateľ môže objednať osobne v CK, telefonicky, e-mailom, faxom alebo cez internet. CK zašle záväznú prihlášku na pobyt (zájazd), kde je uvedená cena pobytu (zájazdu) a všetky informácie nevyhnutné na pobyt. Objednávateľ uvedie úplné a správne údaje v záväznej prihláške a zašle (doručí) do CK. Objednávateľ je povinný na cestovnej zmluve uviesť svoj kontaktný telefón, e-mail presnú adresu, kde ho CK CERES bude môcť zastihnúť alebo kontaktovať. Zároveň je zodpovedný za správnosť všetkých údajov uvedených v jeho cestovnej zmluve. Cudzí štátni príslušníci sa musia vopred informovať na vízovú povinnosť v zastupiteľských krajinách, kam cestujú.
Objednávateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške 50% z celkovej ceny objednaných služieb do 2 dní po objednaní pobytu, ak nebolo dohodnuté inak. Najneskôr 30 dní pred začiatkom pobytu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade objednania služieb v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom pobytu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak. Po vyplatení celkovej ceny pobytu dostáva objednávateľ Ubytovací preukaz - Voucher a pokyny na pobyt (zájazd). V ubytovacom preukaze je uvedená adresa o objektu, kontakt na majiteľa, termín a počet objednaných kapacít. Objednávateľ nesmie svojvoľne prekročiť objednané kapacity. Ak dôjde k ich prekročeniu pri nastúpení, alebo počas pobytu, je majiteľ objektu oprávnený odstúpiť od zmluvy a objednávateľa neubytovať, alebo odubytovať. Údaje uvedené na ubytovacom preukaze sú záväzné a meniť ich možno iba po dohode s CK. Nakoľko je katalóg zájazdov vydávaný vo veľkom predstihu, vyhradzujeme si právo na zmeny údajov v tomto katalógu uvedených pred uzavretím cestovnej zmluvy.

3. Spôsob úhrady: Záloha alebo celková suma sa uhrádza najneskôr 2 dni po objednávaní pobytu:
- v hotovosti v CK CERES, alebo v zastúpení u províznych CK, CA
- bankovým prevodom: na číslo účtu: 26 22 45 57 46 / 1100 , variabilný symbol: je uvedený na prihláške na zájazd, alebo na vyžiadanie oznámime v CK.
- poštovou poukážkou typu H nasledovne, na našu adresu: CK CERES, Kominárska 21/5, 831 04 Bratislava, do správy pre prijímateľa uveďte VS (uvedený v záväznej prihláške).

4. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo:
- na komplex potrebných informácii pre rozhodnutie uzatvoriť cestovnú zmluvu,
- byť informovaný o zmenách termínov, rozsahov služieb a cenách zájazdu, prípadne zrušení zájazdu,
- vyžadovať riadne a kvalitné poskytnutie služieb spolu s dodatočnými informáciami k službám,
- reklamovať prípadné nedostatky ihneď na mieste prostredníctvom sprievodcu alebo delegáta CK a žiadať ich nápravu. Ak nie je možné nedostatky ihneď odstrániť, vyžiadať si písomné stanovisko zástupcu CK na mieste, alebo majiteľa objektu (ak je miesto bez delegáta). Pri reklamácii je potrebné vychádzať iba z katalógovej ponuky. Ďalej má zákazník právo:
- kedykoľvek pred začatím zájazdu, odstúpiť od zmluvy za predpokladu dodržania stornovacích podmienok,
- písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka, nová osoba musí potvrdiť, že súhlasí s cestovnou zmluvou,
- na odstúpenie od zmluvy a vrátenie náhrady bez stornopoplatkov iba v prípadoch:
- zrušenia zájazdu cestovnou kanceláriou, - závažných zmien v programe (za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovania, ak je náhrada ubytovania rovnaká, alebo vyššej kategórie).
Zákazník má povinnosti:
- nahlásiť spolucestujúce deti aj v prípade, že nehradia náklady za pobyt a dopravu (to isté platí aj pre domáce zviera),
- deti do 18 rokov môžu cestovať iba v doprovode dospelých osôb, ktoré za ne zodpovedajú, alebo s písomným súhlasom dospelej osoby,
- skontrolovať, či všetky zaplatené služby má uvedené na doklade o účasti,
- nahlásiť zmenu počtu cestujúcich, s tým, že keď počet cestujúcich uvedených na cestovnej zmluve bude nižší, objednávateľovi sú v tomto prípade účtované za týchto cestujúcich storno poplatky podľa bodu 6.
- zaplatiť CK dohodnutú cenu,
- zabezpečiť si dôkladne cestovné doklady,
- riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky zájazdu a dbať na pokyny zástupcu CK,
- poskytnúť CK spoluprácu, ktorá je potrebná k zaisteniu služieb a vo veci príp. zmien, riešenia reklamácií, či poistých udalostí,
- v prípade zrušenia účasti na zájazde uhradiť storno poplatky.
- podľa platného Zákona Chorvátskej republiky o pobytovej taxe je klient povinný zaplatiť pobytovú taxu v mieste poskytnutých ubytovacích služieb, majiteľovi (prevádzkovateľovi) zariadnia. Konkrétna výška pobytovej taxy závisí od miesta v Chorvátskej republike a termínu pobytu. V cenovej kalkulácii rezervácie bude uvedená výška pobytovej taxy.

5. Práva a povinnosti CK: CK CERES je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov , na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu.
- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskuoč nil
- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý s časti. CK CERES je povinná odovzdať objednávateľovi súčastne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi , ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. V prípade ak CK CERES neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu , poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. CK CERES je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. CK je povinná pred uzavretím zmluvy o pobyte presne, jasne, pravdivo, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu. V prípade, že bude nutné zmeniť miesto ubytovania, typ apartmánu, cenu zájazdu, program či presunúť dobu konania pobytu, inak ako je uvedené záväznej prihláške , ubytovanie sa uskutoční v apartmánovom dome tej istej kategórie. V prípade, že CK CERES zaistí ako náhradné ubytovanie apartmán takej istej alebo vyššej kategórie, sú ostatné nároky voči CK vylúčené. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby účastníkom podľa vopred dohodnutých podmienok, CK si vyhradzuje právo zmeniť program alebo cenu pobytu, presunúť dobu konania pobytu, zmeniť ubytovacie zariadenie alebo pobyt zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny je CK povinná bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 7 dní pred začatím pobytu. CK má právo zrušiť zájazd, ak do 10 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK CERES ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu pri individuálnych pobytoch nie je stanovený. Minimálny počet účastníkov zájazdu je stanovený v % obsadenosti každého zájazdu na 80%.

6. Zrušenie zájazdu: Objednávateľ má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
- bez udania dôvodu
- ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednávky porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzavretiu novej objednávky, je CK CERES povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej objednávky, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na vzniknuté škody týmto nie je dotknuté.
- ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednávky porušenie povinností CK CERES, ktoré sú určené objednávkou, alebo ak CK CERES odstúpi od objednávky z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK CERES storno poplatky. Výška storno poplatkov je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na pobyt alebo čerpanie služieb nasledovne:
Manipulačný poplatok 10,- Euro / na osobu sa účtuje po zaradení do príslušného pobytu.
Viac ako 45 dní pred nástupom na pobyt         10 % ceny pobytu.
45 - 31 dní pred nástupom na pobyt                30 % ceny pobytu.
30 - 22 dní pred nástupom na pobyt                50 % ceny pobytu.
21 - 15 dní pred nástupom na pobyt                75 % ceny pobytu.
14 - 6 dní pred nástupom na pobyt                  90 % ceny pobytu.
5 - a menej pred nástupom na pobyt             100 % ceny pobytu.
Zájazd možno stornovať iba písomnou formou a počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia storna do CK CERES.

7. Reklamácie, zodpovednosť za škody: V prípade , že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK, tak aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.
Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK CERES bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu , alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK CERES povinná odpovedať písomnou formou, a to do 30 dní od obdržania reklamácie. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkom, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK CERES alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. Nakoľko každé  ubytovacie zariadenie má niekoľko typov apartmánov , ktoré sa môžu líšiť veľkosťou, vybavením, výhľadom atď., a nie je možné v katalógu predstaviť všetky typy ubytovania, označujeme všetky fotografie apartmánov v katalógu ako orientačné. Fotografie nemusia presne odpovedať tomu, ako budú vyzerať apartmány, kde bude objednávateľ ubytovaný a nemôže to byť predmetom reklamácie. CK CERES nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodou nepriaznivého počasia, prip. z technických a prevádzkových dôvodov. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy. CK CERES nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8. Ostatné podmienky: Objednávateľ potvrdzuje svojím podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich príjíma. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK CERES spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK CERES a pre akvizačnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované údaje možu byť sprístupnené iba zamestnancom CK CERES a ďalej osobám, ktoré sú opravnené služby zabezpečené CK CERES ponúkať a poskytovať. K apartmánom zabezpečuje parkovanie majiteľ objektu a to tak, že vždy je k dispozícií 1 parkovacie miesto pre 4 osoby. Všetky pobyty a zájazdy organizované CK CERES sú poistené v zmysle zákona č. 281 / 2001 Zb. z.

9. Poškodenie ubytovacieho zariadenia: Objednávateľ je zodpovedný za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Ubytovateľ má právo na začiatku pobytu vybrať kauciu, ktorá bude po skončení pobytu vrátená v plnej výške, ak nedôjde k poškodeniu objektu. O nutnosti a výške kaucie je záujemca povinný informovať sa v CK CERES. Vikendové pobyty sú spravidla možné iba v mimosezóne. Sezóna je na väčšine ubytovacích zariadení od 28.6. - 31.8. - info v CK CERES. V niektorých objektoch je možné doniesť domáce zviera (psa, mačku). Informujte sa o tom vopred v CK. Ak pri nástupe alebo počas pobytu vznikne akýkoľvek problém, rieši sa na mieste po vzájomnej dohode s ubytovateľom , alebo volajte do CK CERES. Všetky ostatné neobsiahnuté podmienky sa riadia ustanoveniami zákona 281/2001 Zb. z.

ZDIEĽAŤ NA:

Zdieľajte túto stránku na Facebooku Zdieľajte túto stránku na Twitteri Zdieľajte túto stránku na Delicious.com Zdieľajte túto stránku na Google Bookmarks

Najobľúbenejšie lyžiarske výcviky

Hotel Plejsy
5213
H
od 113,90 €
Penzión Tatranská Lomnica
5145
P
od 126,90 €
Hotel Makov
5166
H
od 113,90 €
Penzión Vyšné Ružbachy
5183
P
od 128,90 €
Horský hotel Martin
5142
H
od 129,90 €
Hotel Tatranská Lomnica
5107
H
od 108,90 €
Chata Nízke Tatry
5222
CH
od 103,90 €