Príspevky od štátu pre vašu ŠvP a lyžiarske zájazdy
Volajte infolinku 02 / 524 94 568
Tel. 1: 02 / 524 94 568
Tel. 2: 02 / 524 94 604
Orange: 0905 230 800
T-Mobile: 0911 230 800
Po - Pia: 8:00 - 16:30

 

Volajte infolinku 02 / 524 94 568

Pre viac informácií navštívte stránku https://www.minedu.sk/metodika;-otazky-a-odpovede-k-skolam-v-prirode-a-lyziarskym-kurzom/

Spôsob pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2017

V súlade s § 7 ods. 19 zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje MŠVVaŠ SR (ďalej len „ministerstvo“) informáciu o spôsobe pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2017 a o výške príspevku.

V roku 2017 bude ministerstvo poskytovať príspevok na lyžiarske výcviky / kurzy, snowboardové výcviky / kurzy a kombinované lyžiarske / snowboardové výcviky / kurzy (ďalej len „lyžiarske kurzy“) a na školy v prírode (ďalej tiež „podporované aktivity“).

Pri príprave rozpočtu na podporované aktivity v roku 2017 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu podporí školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni a lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni a pre každú strednú školu podporí lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka. V nižšie uvedených pravidlách ministerstvo zohľadňuje skutočnosť, že uskutočňovanie škôl v prírode resp. lyžiarskych kurzov sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Vychádzajúc z uvedeného bude ministerstvo pri prideľovaní príspevku na rok 2017 na podporované aktivity postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

 1. Príspevky sa poskytujú na podporované aktivity konané počas kalendárneho roka 2017.
 2. Príspevky možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov1 použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka.
 3. Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka žiakov základných škôl na druhom stupni a žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia. Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni. (ďalej len „oprávnené školy“).
 4. Oprávnené školy nahlásia prostredníctvom Eduzberu 2016 počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2017 zúčastnia lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode. Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť
  • a. na školu v prírode pre žiakov na prvom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2016/20172 (obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa);
  • b. na lyžiarsky kurz pre žiakov na druhom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni danej základnej školy v školskom roku 2016/2017;
   1. 1) § 138 ods. 3 a 4 školského zákona a § 7 ods. 8 vyhlášky o základných školách; uvedené ustanovenia sa týkajú základných škôl, analogicky sa použijú aj pre stredné školy.
   2. 2) Uvedené pravidlo garantuje každej škole podporu najmenej 35 žiakov; toto opatrenie reaguje na skutočnosť, že v mnohých prípadoch je priemerný počet žiakov v ročníku aj po vynásobení číslom 1,2 nižší ako je ekonomicky výhodný počet žiakov vyslaných do školy v prírode alebo na lyžiarsky kurz.
  • c. na lyžiarsky kurz pre žiakov strednej školy hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2016/2017.
 5. Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 škole príspevok na základe nahláseného počtu žiakov s tým, že príspevok na žiaka je v prípade školy v prírode 100 €, pre školy v najmenej rozvinutých okresoch (podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov) 150 € a v prípade lyžiarskeho kurzu 150 €. Rozpis zverejní na svojom webovom sídle.
 6. Finančné prostriedky budú účelovo určené na príslušné aktivity s tým, že škola použije (pokiaľ to náklady na podporované aktivity vymedzené v bode 2 umožnia) 100 € (resp. 150 €) na každého žiaka, ktorý sa zúčastní školy v prírode a 150 € na každého žiaka, ktorý sa zúčastní lyžiarskeho kurzu. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
 7. Pokiaľ sa podporovaných aktivít zúčastní počas roka 2017 menší počet žiakov ako bolo nahlásené, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na podporované aktivity vymedzené v bode 2 neumožnili použiť celý príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2016.
 8. V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov podľa bodu 4 neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode resp. na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku. V žiadosti uvedie údaje dokumentujúce uvedenú skutočnosť.
 9. V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. To isté platí aj pre lyžiarske kurzy, a to osobitne pre základné školy a pre stredné školy.
 10. Príspevok na školu v prírode je možné použiť len pre žiaka prvého stupňa základnej školy; príspevok na lyžiarsky kurz pre základnú školu je možné použiť len pre jej žiaka na druhom stupni.
Školy v prírode na Facebook-u